Търговско право

AP Law Firm предоставя консултации и представителство във връзка с:

  • Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна на правноорганизационната форма на търговските дружества;

  • Консултиране при водене на преговори и сключване на договори за финансиране (банков кредит, финансов и оперативен лизинг);

  • Процесуално представителство при процедура по несъстоятелност и оздравяване на предприятия;

  • Консултиране при сключването на сделки с търговски предприятия, включително подготвя всички необходими за това документи;

  • Чуждестранни инвестиции

  • Изготвяне на анализ на правното състояние на търговско дружество;

  • Търговски сделки;

  • Чуждестранни инвестиции;

  • Комплексно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.