Дружествено право

AP Law Firm предоставя консултации и представителство във връзка с:

  • Регистрация и промяна в правния статут на търговци, респективно търговски дружества, граждански дружества, кооперации;

  • Регистрация и промяна в правния статут на сдружения с нестопанска цел, фондации, партии;

  • Регистрации на клонове и на търговски представителства на чуждестранни юридически лица;

  • Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна на правноорганизационната форма на търговските дружества;

  • Изготвяне на учредителни протоколи, дружествени договори, договори за управление и други документи в съответствие с икономическите интереси на участниците в персонални и/ или капиталови дружества.

 

Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.