Териториално планиране и строителство

AP Law Firm предоставя консултации и представителство при:

 • Проучване и консултиране относно допускане на устройствена процедура и на проекти за ПУП;

 • Проучване на устройствения статут на имоти;

 • Подготовка на становища и осъществяване на процедурата по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;

 • Проучване на вещноправния статус на недвижими имоти;

 • Изготвяне на правни становища и консултации във връзка с инвестирането в недвижими имоти;

 • Осъществяване на сделки с недвижими имоти;

 • Схеми за проектно финансиране и обезпечение;

 • Преговори с финансови институции;

 • Получаване на разрешителни и други строителни книжа;

 • Договори за строителство;

 • Процесуално представителство по спорове относно договори за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти.
Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.