Облигационно право

AP Law Firm извършва за своите клиенти следните правни услуги:

  • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;

  • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;

  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;

  • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции и арбитражен съд.
Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.