Вещно право

 

AP Law Firm предоставя следните услуги в тази област:

  • Изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;

  • Проучване на историята на недвижимите имоти и изготвяне на правни анализи;

  • Участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

  • Правно съдействие пред държавни и общински органи;

  • Изготвяне на спогодби и договори за доброволна делба;

  • Консултации и оказване на правно съдействие във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество;

  • Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози, договори за реален залог.
Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.